3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Jaarverslag 2019
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

3V & transitie

Aan dierproeven worden strenge eisen gesteld. Eén daarvan is dat er alles aan moet zijn gedaan om Vervanging, Vermindering en Verfijning te realiseren. Wij zien daar streng op toe. Zo werken wij bovendien mee aan de transitie naar proefdiervrije innovatie.

Thema's

Dierproeven Utrecht 3V & transitie

Veel van onze activiteiten van 2019 droegen bij aan 3V in totaal: Vervanging, Vermindering en Verfijning, en aan de transitie naar proefdiervrije innovatie. Die transitie houdt in dat het doen van dierproeven niet langer de standaard is bij biomedisch onderzoek en onderwijs. Uitgangspunt is hoe een wetenschappelijk vraagstuk het beste beantwoord kan worden. Dat vereist omdenken.

1
Advies en controle

Het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences van de Universiteit Utrecht adviseert jaar in jaar uit onderzoekers over Vervanging, Vermindering en Verfijning. Samen met de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht controleert het 3Rs-Centre ULS of de onderzoekers hierover ook daadwerkelijk uitgebreid verantwoording afleggen in hun projectvoorstellen voor dierproeven. Indien nodig wordt hierover advies gegeven.

2
3V-Stimuleringsfonds

Winnaars van een subsidie van het 3V-Stimuleringsfonds van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht vertelden ook in 2019 in interviews over hun onderzoek om anderen te inspireren en te stimuleren tot innovatie.

3
PREPARE en ARRIVE

Ook in 2019 promootten we bij onze onderzoekers de richtlijnen PREPARE voor voorbereiding van dierproeven en ARRIVE voor publicatie ervan. Ze vormen op dit moment de gouden standaard om goede wetenschap te bevorderen. De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht is betrokken bij een internationaal initiatief om voorwaarden op te stellen die fondsen kunnen hanteren bij het verstrekken van onderzoekssubsidies. De voorwaarden, waaronder toepassing van ARRIVE en PREPARE, dragen bij aan een goede opzet en rapportage van preklinisch onderzoek.

4
Systematic Reviews

Met subsidie van ZonMw werd twee maal een workshop ‘Systematic reviews of animal studies’ georganiseerd, in samenwerking met de Radboud Universiteit. Onderzoekers leren er op een systematische manier analyseren wat er over een bepaald wetenschappelijk vraagstuk al bekend is in de literatuur.

5
Workshop Beter randomiseren van dierstudies

In het licht van het verbeteren van de kwaliteit van proefdieronderzoek organiseerde de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht een workshop ‘Beter randomiseren van dierstudies’ (de dieren willekeurig aan groepen toewijzen), in samenwerking met deskundige Cathalijn Leenaars.

6
LifeLong Learning

In 2019 is een pilot uitgevoerd met een cursus voor promovendi om de vaardigheden in het kwalitatief goed opzetten van dierproeven en het adequaat publiceren daarover te vergroten: My Animal Research: Experimental Design. De pilot is enthousiast ontvangen en zal na kleine aanpassingen structureel worden opgenomen in het leertraject van alle promovendi die onderzoek doen met proefdieren.

7
LERU

Een themagroep rond dierproeven van de League of European Research Universities (LERU) kwam twee keer bij elkaar. Zij besprak onder andere onderwijs, training, transparantie, openheid en verantwoord beheer van laboratoria. De subgroep die zich specifiek bezighoudt met onderwijs en training hield tweemaal een overleg.

8
Willy van Heumenprijs

Op 28 november kreeg Remco Westerink, hoofd van de onderzoeksgroep Neurotoxicologie van de Universiteit Utrecht, de Willy van Heumenprijs 2019 van het Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren, voor het ontwikkelen van neurotoxicologische tests met het menselijk brein.

9
Dierproeven voor de veehouderij

Het advies Dierproeven ten behoeve van de veehouderij werd door de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) uitgebracht en door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) vertaald naar Uitvoeringsbeleid vergunningsaanvragen veehouderij. Alle relevante onderzoeksafdelingen passen dit toe, evenals de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht en de Dierexperimentencommissie Utrecht. Dit houdt in dat aan dierexperimenteel onderzoek ten behoeve van de veehouderij extra eisen worden gesteld ten opzichte van ander dierexperimenteel onderzoek.